Cuộc chiến giữa Israel và Hamas ..nay đã bước q ua ngày thứ 26..

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT, Quý CH…

Cuộc chiến giữa Israel và Hamas ..nay đã bước qua ngày thứ 26..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Ngày thứ 26 của cuộc chiến, IDF tổn thất 12 chiến sĩ đầu tiên khi chiến đấu với bọn khủng bố Hamas trong các trận chiến ác liệt ở các khu đô thị sâu bên trong Gaza.
Ngoài ra, thông báo của Mỹ cho biết sẽ gửi thêm 300 binh sĩ tới Trung Đông

ILTV News Flash- War Day 26, November 01, 2023

Day 26 of the war as 12 IDF soldiers were killed fighting Hamas terrorists in fierce battles in urban areas deep inside Gaza. Also the US announcement that it was sending 300 additional troops to the Middle East

Xin Quý Vị click vào link dưới, để xem toàn văn bài viết..

https://www.youtube.com/watch?v=WK16araG_Kk&t=6s&ab_channel=ILTVIsraelNews

****************************************************

IDF công bố lần đầu tiên video clip khi các chiến binh đầu tiên tiến vào Gaza, phải chiến đấu từ nhà này sang nhà khác..

Israeli Military Releases First Visuals Of Gaza Ground Invasion As Door-To-Door combat Begins. Watch

The Israeli military released first-ever visuals of troops operating in the Gaza Strip on October 31.The video came as Israeli forces pushed tanks and armoured vehicles deeper into Gaza. The images showed vehicles making way for tanks and soldiers walking past buildings that had been destroyed.

Xin Quý Vị click vào link dưới, để xem toàn văn bài viết..

https://www.youtube.com/watch?v=t4IvclGPGG8&ab_channel=TIMESNOW

****************************************************

Day 25: Israel Finally FOUND & DESTROY Longest Hamas Tunnel! 600 Hamas Members Helplessly STRANDED!

https://www.youtube.com/watch?v=yRWc5oStZ2s&ab_channel=DivineJustice

****************************************************
Tên tầu cộng con Patrick Dai “hăng tiến vịt” ngã theo phe Hamas hăm dọa hành hung, kêu gọi bắn giết các sinh viên Do Thái …Nay nằm ấp, chờ ngày lãnh án..

Patrick Dai

Israel-Hamas war: Cornell student arrested over Anti-Semitic threats | LiveNOW from FOX

Threatening statements about Jews on an internet discussion board have unnerved students at Cornell University and prompted officials to send police to guard a Jewish center and kosher dining hall.

Xin Quý Vị click vào link dưới, để xem toàn văn bài viết..

https://www.youtube.com/watch?v=IxXepfoTbMw&ab_channel=LiveNOWfromFOX