Postings of Nguyễn Thị Bé Bảy

Thắng ???

Đôi dòng thời sự tiếp theo Thắng??? Dân Chủ vừa hô thắng Viện Trên (Thượng Viện) Cớ sao

Read More »

LEST’S GO

LEST’S GO… Cảm tác khi nghe tin Hoa Kỳ cấm nhập cảnh các thủ phạm đàn áp xuyên

Read More »

Please enter your email and press the below Subscribe button to receive notification of each new post